REFERENCIE

Geometrické plány pre fyzické osoby ku kolaudácii, k stavbe a rozostavanej stavbe, na oddelenie pozemku, na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, na majetkoprávne usporiadanie a na stanovenie vecného bremena.
Geometrické plány na parceláciu území a vytyčovanie hraníc v mestách a obciach okresov Stropkov, Svidník, Bardejov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Prešov.
Polohopisné a výškopisné zameranie pre OD BILLA A TESCO Stropkov.
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovacie a kontrolné merania pri výstavbe Námestia SNP v Stropkove.
Geometrické plány k reštitúciám pre rímskokatolícke farské úrady v Breznici, Radome, Brezničke, Bukovciach a pre gréckokatolícku cirkev farnosť Stropkov.
Geometrický plán pre Slovenskú správu ciest na riešenie Bodovej závady obce Miňovce.
Grafické práce pre Mikroregión Zelené Beskydy.
Polohopisné a výškopisné zameriavanie archeologických vykopávok pri výstavbe Námestia SNP v Stropkove a archeologických vykopávkach v Mrazovciach
Polohopisné a výškopisné zameriavanie pri plynofikácii obcí Výborná, Mikulášová a Vyšné Hágy
Polohopisné a výškopisné zameranie futbalových ihrísk v meste Stropkov
Polohopisné a výškopisné merania pre fotovoltanické a bioplynové elektrárne
Zber údajov a zameriavanie NN elektrickej siete v rámci Východného Slovenska
Pozemkové úpravy v obciach Vislava a Miňovce
Hlavní odberatelia:
MESTO Stropkov, OÚ Stropkov, obecné úrady v Bukovciach, Solníku, Miňovciach, Kručove, Svidničke, Kolbovciach, Krušinci, Duplíne, Staškovciach, Nižnom Mirošove, Bani, Chotči, Šandale, Tisinci, Nižnej Olšave, Vojtovciach, a Vislave
Hydrometeorologický ústav Bratislava, Svidgas Svidník, Wizard Stropkov, BYHOS Stropkov, JAK DUP Stropkov, PROFIMONT, REPRO Stropkov, REPSS s.r.o. Michalovce, HROMADA spol. s r.o., PLUS spol s r.o. Prešov, FARMALEX Prešov, WINNEX Bratislava, SIPOX a.s. Stropkov,
ALFA STAV Stropkov, FARMSPOL s.r.o. Prešov, Jozef Bechera Hotel Ondava Stropkov,
JODO – Jozef Dolutovský Stropkov, ŠPORTREAL Trenčín, STONEART s.r.o. Stropkov,
Filarský – Kamenárstvo Stropkov, TAPEX Stropkov, MTIS Košice, BETAFOUR Stropkov,
ATOPO Banská Bystrica, KST Slovakia Stropkov, SKANSKA Bratislava, AMARCO Košice,
SPOJSTAV Spišská Nová Ves, DH Solar s.r.o. Bratislava, PKB invest s.r.o. Prešov, STRADER Stropkov, WIBER Stropkov, Daňové riaditeľstvo Prešov, Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Polícia Stropkov, Polícia Svidník