SLUŽBY

Okrem vybraných geodetických prác Vám ponúkame aj ucelené riešenie – od zamerania a vyhotovenia geometrického plánu, cez prípravu kúpnopredajných, darovacích, resp. iných zmlúv, až po žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností vrátane podania žiadosti a vyzdvihnutia aktuálneho listu vlastníctva. Pri práci používame prístroje Trimble od spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o.
V prípade potreby Vám odporučíme advokátsku kanceláriu, ktorá má prax pri riešení sporov týkajúcich sa nehnuteľností alebo ďalších obchodných partnerov, s ktorými spolupracujeme.

 Geometrický plán :

 • na zameranie rozostavanej stavby k poskytnutiu úveru
 • na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • na rozdelenie nehnuteľností a pozemkov
 • na úpravu hranice medzi pozemkami
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a pozemkom
 • na obnovu hraníc pôvodných pozemkov
 • na vyznačenie vecného bremena
 

Vytyčovacie práce:

 •  vytýčenie hraníc pozemkov
Ak nemáte vonku vytýčené lomové body hranice pozemku, alebo si nie ste istý, že Váš prípadne susedov plot je v poriadku, tak Vám vonku v teréne vytýčime správnu polohu Vášho pozemku.
 •  vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov 
Pred začatím výkopových prác príde na pozemok geodet a podľa projektu stavby Vám polohovo a výškovo vytýči lomové body stavby.
 •  Polohopisné a výškopisné zameranie územia
Využíva sa väčšinou ako podklad pre projektanta, či už pri projektovaní rodinného domu, väčšej stavby, alebo ako iné účelové meranie. 

 

Ostatné geodetické práce:

 • identifikácia pozemkov 
 • identifikácia vlastníkov
 • preskúmanie možnosti výkupu
 • poradenstvo v oblasti katastra